บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา” เป็นหลักในการกำหนดนโยบายคุณภาพในการให้สินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของเรา
ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้ บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ปัจจุบันทางบริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับ รองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2562


สำหรับการได้รับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพดังกล่าวเป็นการรับรองว่าบริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด จะคงรักษาระบบการบริหารงานและกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้าอย่างยั่งยืน

คุยกับเรา